Opdrachtformulier incasso

Vul het onderstaande opdrachtformulier incasso in:

INCASSO-OPDRACHT VOOR CREMAN B.V.

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Telefoonnummer:

Debiteur

Naam debiteur:

Adres:

Referentie opdrachtgever:

Contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Totaalbedrag incl. BTW:

Notities:

Gaarne bijvoegen:

Door (digitale) ondertekening van dit formulier verstrekt ‘opdrachtgever’ aan CreMan B.V., nader te noemen ‘opdrachtnemer’, één c.q. meerdere incasso-opdracht(en). Deze opdrachten worden uitgevoerd volgens de algemene voorwaarden van CreMan B.V. Opdrachtgever verklaart met de inhoud van deze documenten bekend te zijn.

Voor akkoord, d.d.:

Ondertekening (a.d.h.v. invoeren emailadres):

CreMan
Postbus 137
1250 AC LAREN
T. 035 – 539 55 66
F. 035 – 538 12 70
E. info@creman.nl

KvK 34184 797 (BV)
KvK 34184 730 (Stichting Derdengelden Creman)